Prawo rolne i działalność rolnicza


 

Kancelaria świadczy pomoc prawna na rzecz rolników i producentów rolnych w ramach szeroko rozumianego prawa rolnego oraz prawa regulującego działalność rolniczą.

Mając na względzie specyfikę rolnictwa jako odrębnego działu gospodarki, Kancelaria w ramach świadczonych usług prawnych zajmuje się w szczególności bieżącym doradztwem w kwestiach prawnych związanych z rolnictwem, przygotowywaniem i opiniowaniem umów cywilnoprawnych związanych z rolnictwem i produkcją rolną, w tym umów kontraktacji, umów ubezpieczenia OC rolnika oraz upraw rolnych, umów z zakresu szeroko rozumianego obrotu nieruchomościami rolnymi, w tym zbycia albo nabycia nieruchomości rolnej oraz ustanowienia służebności.

Kancelaria doradza i świadczy obsługę prawną na rzecz producentów rolnych prowadzących działalność rolniczą, w tym w zakresie rejestracji i obsługi stowarzyszeń oraz rejestracji i obsługi grup producentów rolnych oraz ich związków.

Kancelaria podejmuje się reprezentacji rolników i producentów rolnych w toku postępowań administracyjnych, w tym w sprawach zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, jak również w toku postępowań sądowych, w tym w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu służebności przesyłu, z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu oraz w sprawach o zasiedzenie.

 


 

Sprawdź także